| FormOffice | Pletení | Omalovánky | DWN.cz | Email šablony | Formuláře ZDARMA | Recepty doma | Snadné hubnutí | Hromadné emaily | Domácí účto | Rybář | VařímeRecepty.cz | EET Účtenky | Počítej Kalorie | Formuláře na PC |

Zbrojní průkaz - testy

Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů předpis č. 156/2000 Sb.

Obsah
ČÁST PRVNÍ - OVĚŘOVÁNĺ STŘELNÝCH ZBRANĺ, STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
HLAVA I - ZÁKLADNĺ USTANOVENĺ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3
§ 4 - Technické požadavky na stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty
HLAVA II - OVĚŘOVÁNĺ STANOVENÝCH STŘELNÝCH ZBRANĺ, STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
§ 5, § 6, § 7 § 8 - Ověřování stanovených střelných zbraní
§ 9, § 10, § 11 - Ověřování stanoveného střeliva
§ 12, § 13, § 14, § 15 - Ověřování pyrotechnických předmětů
§ 16 - Povinnosti
HLAVA III - STÁTNĺ SPRÁVA V OBLASTI OVĚŘOVÁNĺ STANOVENÝCH ZBRANĺ,STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH
PŘEDMĚTŮ
§ 17 - Správní úřad
§ 18 - Předkládání střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Úřadu
§ 19 - Označování
§ 20 - Kontrola
§ 21 - Řízení
§ 22 - Pokuty
§ 23 - Přechodná ustanovení
§ 24 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o střelných zbraních
§ 25
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 26,
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 27


156/2000 Sb.
ZÁKON


ze dne 18. května 2000

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Změna: 119/2002 Sb.
Změna: 227/2003 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 36/2008 Sb.
Změna: 148/2010 Sb.
Změna: 155/2010 Sb.
 


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ, STŘELIVA
A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

HLAVA I


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje

a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických výrobků (dále jen "kontrolované osoby"), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,

b) výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.

§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně a stanovené střelivo,

b) ověřováním činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti kontrolovaných výrobků, shoda s technickými požadavky na ně stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19), jakož i ověření, zda se jedná o výbušninu nebo pyrotechnický výrobek,4a)

c) výrobcem ten, kdo navrhuje nebo vyrábí kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky anebo jejich hlavní části, nebo kdo dal takový výrobek navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na trh pod označením svou obchodní firmou, názvem, jménem a příjmením, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem; za výrobce kontrolovaných výrobků se považuje i ten, kdo tyto výrobky upravuje,

d) dovozcem kontrolovaných výrobků ten, kdo uvádí na trh v České republice kontrolované výrobky pocházející ze zahraničí, včetně členských států Evropské unie, anebo zastupuje výrobce, který se nenachází na území České republiky,

e) distributorem ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti kontrolované výrobky a pyrotechnické výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává, nebo je jiným způsobem dodává na trh nebo poskytuje uživatelům,

f) vývozcem ten, kdo kontrolované výrobky vyváží z České republiky,

g) opravcem ten, kdo u stanovených střelných zbraní zejména odstraňuje závady, mění jejich vlastnosti podle objednávky nebo provádí jejich údržbu, úpravu, montáž nebo seřizování,

h) uvedením na trh

1. u kontrolovaných výrobků každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání výrobku za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva ke kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice,

2. u pyrotechnických výrobků první dodání nebo jiné zpřístupnění jednotlivého výrobku k dispozici na trh Evropské unie za úplatu nebo zdarma, za účelem jeho distribuce nebo použití,

i) dovozcem pyrotechnických výrobků osoba usazená na území Evropské unie, která v rámci své podnikatelské činnosti poprvé dodává pyrotechnické výrobky ze států, které nejsou členy Evropské unie (dále jen „třetí země“) na trh Evropské unie.

(2) Druhy střelných zbraní a jejich částí, které podléhají ověřování,^4b (dále jen "stanovené střelné zbraně") jsou

a) palné zbraně, kterými jsou

1. brokové zbraně,
2. kulové zbraně,
3. zbraně vybavené kulovými a brokovými hlavněmi (dále jen "kombinované zbraně"),
4. zbraně s omezenou kinetickou energií,
5. zbraně pro jedno použití,
6. historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní, které jsou způsobilé ke střelbě,
7. balistická měřidla určená k zjišťování balistických hodnot (například tlaku, rozptylu, rychlosti střely),
8. signální zbraně,
9. narkotizační zbraně,
10. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka (přístroje jateční, vstřelovací, tvářecí, metné a podobně),
11. expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,

b) plynové zbraně, kterými jsou
1. vzduchovky,
2. větrovky,
3. zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn nebo na vzduchovou kartuš,
4. paintballové zbraně,
5. metné zbraně,
6. narkotizační zbraně,
7. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,

c) části střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.

(3) Druhy střeliva a jeho částí, které podléhají ověřování,4c) (dále jen "stanovené střelivo") jsou

a) střelivo pro palné zbraně, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené náboje,
2. průmyslově vyráběné střely,
3. průmyslově vyráběné nábojnice,
4. průmyslově vyráběné zápalky,

b) střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky,
2. prachové tablety,

c) střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné akustické nábojky,
2. průmyslově vyráběné plynové nábojky,
3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,
d) střelivo pro plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely,
e) výmetná náplň - střelivina (bezdýmný a černý prach) určená pro použití ve střelivu a ve střelných zbraních,
f) části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky, pokud jsou na trh uváděny samostatně.

(4) Za pyrotechnické výrobky se považují výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek, kterými nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny s výjimkou černého prachu nebo zábleskové slože, určených k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí. Pyrotechnické výrobky se člení na
a) zábavní pyrotechniku kategorie 1, 2, 3 a 4,
b) divadelní pyrotechniku kategorie T1, T2, nebo
c) ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1, P2.

(5) Osobou s odbornou způsobilostí podle tohoto zákona je fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem osvědčeníoodborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky podle tohoto zákona pro kategorii 4, T2 a P2.

§ 3
Tento zákon se nevztahuje na
a) stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") toto určení potvrdí,

b) střelné mechanické zbraně,

c) kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,5b) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu5c) nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

d) kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby úřadu za účelem zajištění jeho činností stanovených v § 17,

e) náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu podle zvláštních právních předpisů, byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících ustanovení tohoto zákona,

f) střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem,5d) které nejsou určeny nebo používány ke střelbě a byly k těmto účelům nebo činnostem zaregistrovány příslušným útvarem policie,

g) pyrotechnické výrobky určené pro

1. námořní zařízení podléhající zvláštnímu právnímu předpisu5e),

2. zařízení určená pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu,

3. bouchací kapsle určené pouze do hraček spadajících do oblasti působnosti zvláštních právních předpisů týkajících se bezpečnosti hraček.

§ 4
Technické a bezpečnostní požadavky na kontrolované výrobky
(1) Technické požadavky na kontrolované výrobky (dále jen "stanovené technické požadavky") se považují za splněné, jestliže tyto výrobky při uvádění na trh a po dobu jejich používání splňují požadavky stanovené právními předpisy, nebo pokud takové právní předpisy neexistují, splňují požadavky stanovené českými technickými normami. Tyto výrobky musí být schopny plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a nesmí při dodržení podmínek určených výrobcem nebo dovozcem ohrozit zdraví, život nebo majetek svých uživatelů anebo přírodní prostředí (dále jen "bezpečnost").

(2) Splnění stanovených technických požadavků u kontrolovaných výrobků je po provedeném ověřování vyjádřeno jejich označením zkušební značkou (§ 19 odst. 1).

§ 4a
(1) Výrobce může uvést pyrotechnický výrobek na trh, pokud splňuje základní bezpečnostní požadavky uvedené v prováděcím právním předpisu.

(2) Jestliže pyrotechnický výrobek splňuje příslušné ustanovení

a) harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,

b) harmonizované české technické normy, která přejímá normu podle písmene a), nebo

c) zahraniční technické normy v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene
a), které se vztahuje k příslušnému základnímu bezpečnostnímu požadavku, má se za to, že tento základní bezpečnostní požadavek je splněn. To neplatí, byl-li odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.


HLAVA II

OVĚŘOVÁNÍ KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

Ověřování stanovených střelných zbraní

§ 5
(1) Ověřování stanovených střelných zbraní se provádí formou

a) homologace,

b) kusového ověřování, nebo
 
c) opakovaného kusového ověřování.

(2) Ověřování podle odstavce 1 písm. a) až c) se neprovádí u dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud jsou označené na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)

§ 6
(1) Homologace stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se po ověření dvou kusů od každého typu stanovené střelné zbraně vydává certifikát o homologaci, kterým se dokládá, že

a) typ stanovené střelné zbraně splňuje stanovené technické požadavky,

b) technická a průvodní dokumentace je úplná [§ 18 odst. 3 písm. a)] a

c) kontrolovaná osoba má k dispozici kalibrovaná měřidla a nástroje a má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu, který stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o homologaci stanovené střelné zbraně.

(2) Homologaci podléhají ze stanovených střelných zbraní

a) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s nábojovou komorou o průměru do 5 mm včetně a délce do 15 mm včetně nebo ty, které mají nábojovou komoru o průměru a délce do 6 mm včetně, přičemž zápalková slož náboje je jedinou hnací náplní udělující střele energii na ústí hlavně do 7,5 J včetně,

b) expanzní zbraně a expanzní přístroje určené pro střelivo s okrajovým zápalem do ráže 6 mm včetně a s délkou nábojnice do 7 mm včetně,

c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely je na ústí hlavně do 10 J včetně.

(3) Homologaci nepodléhají stanovené střelné zbraně uvedené v odstavci 2, pokud týž výrobce nebo dovozce uvede na trh nejvíce pět kusů zbraní v jednom roce; v takovém případě podléhají kusovému ověřování.

(4) Platnost certifikátu o homologaci zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím dvou let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o prodloužení platnosti certifikátu na dobu nejdéle dvou let. Za tím účelem požádá o provedení kusového ověřování pěti kusů od každého typu homologované střelné zbraně ke zjištění, zda tyto typy odpovídají stanoveným technickým požadavkům.

§ 7
Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každé stanovené střelné zbraně zkušební značkou pro kusové ověřování, že střelná zbraň splňuje stanovené technické požadavky. Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní kromě zbraní homologovaných. Podrobnosti o postupu úřadu při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 8
Opakované kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup shodný s kusovým ověřováním a provádí se v případech, kdy stanovená střelná zbraň nevyhoví stanoveným technickým požadavkům při kusovém ověřování a je vrácena výrobci nebo dovozci po označení identifikační značkou úřadu (§ 19). Po splnění stanovených technických požadavků se stanovená střelná zbraň označí zkušební značkou pro kusové ověřování. Podrobnosti o postupu úřadu při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.

Ověřování stanoveného střeliva
§ 9
(1) Ověřování stanoveného střeliva se provádí formou

a) typové kontroly, nebo

b) inspekční kontroly.

(2) Ověřování se neprovádí u dováženého stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)

§ 10
(1) Typová kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové kontrole střeliva, že

a) typ střeliva splňuje stanovené technické požadavky,

b) technická a průvodní dokumentace je úplná a

c) kontrolovaná osoba má předpoklady k provádění výrobní kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o typové kontrole stanoveného střeliva.

(2) Platnost certifikátu o typové kontrole střeliva zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím 3 let ode dne vydání, nepožádá-li před skončením platnosti certifikátu výrobce nebo dovozce o provedení inspekční kontroly stanoveného střeliva.

§ 11
Inspekční kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje, zda jsou plněny stanovené technické požadavky, podle kterých byl vydán certifikát o typové kontrole střeliva. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme. Pokud jsou stanovené technické požadavky splněny, platnost certifikátu se prodlouží na dobu nejdéle 3 let.

Ověřování pyrotechnických výrobků

§ 12
(1) Ověřování pyrotechnických výrobků se provádí formou posuzování shody.

(2) Posuzováním shody se rozumí postup, při kterém je hodnocena shoda pyrotechnického výrobku se stanovenými základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky. Prokáže-li se postupem podle odstavce 3, že pyrotechnické výrobky splňují stanovené základní bezpečnostní požadavky, vydá úřad předkladateli certifikát.

(3) K posouzení shody pyrotechnických výrobků se použije jeden z těchto postupů:
 
a) ES přezkoušení typu (modul B), přičemž výrobce pyrotechnického výrobku dále zvolí shodu s typem (modul C) nebo zabezpečování jakosti výroby (modul D) nebo zabezpečování jakosti výrobků (modul E),

b) ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G), nebo

c) plné zabezpečování jakosti výrobků (modul H), pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 4.

§ 13
(1) Na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích lze předvádět a používat pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické výrobky, pouze pokud jsou viditelně a čitelně opatřeny označením, které nese název veletrhu, výstavy nebo předváděcí akce a které informuje o tom, že výrobky nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické výrobky a že jsou neprodejné, dokud nebudou výrobcem nebo dovozcem uvedeny do souladu s těmito předpisy.

(2) Pyrotechnické výrobky vyrobené k účelu výzkumu, vývoje a zkoušení je možné pro tyto účely používat, pokud jsou viditelně opatřeny informací o tom, že nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické výrobky a že jsou určeny pouze pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení.

§ 14
Věkové omezení
(1) Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly věkové hranice

a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1,

b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2,

c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3,

d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo divadelní pyrotechniku kategorie T1.

(2) Věkové hranice podle odstavce 1 se nevztahují na osoby s odbornou způsobilostí, které mohou nabývat pyrotechnické výrobky i před dosažením stanoveného věku.

§ 14a
Odborná způsobilost
(1) Odborná způsobilost se vyžaduje pro kategorie 4, P2 a T2.

(2) Žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona musí být osobou starší 18 let. Žadatel předloží žádost obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle místa jeho bydliště. V žádosti uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu, doklad o dosaženém vzdělání a o absolvování odborného školení, adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce v případě, že žadatel je zaměstnancem. Žadatel dále předloží fotografii o rozměru 35 x 45 mm, doklad o zaplacení správního poplatku a doklad o své zdravotní způsobilosti. Podmínkou získání osvědčení o odborné způsobilosti je bezúhonnost žadatele.

(3) Za zdravotně způsobilého se nepovažuje ten, kdo má sníženou schopnost k vidění, vnímání a pohybu k bezpečnému nakládání s pyrotechnickými výrobky. Zdravotní způsobilost žadatele o získání osvědčení odborné způsobilosti nebo držitele osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s pyrotechnickými výrobky se dokládá lékařským posudkem17c), který není starší než 90 dnů ode dne vydání. Za zdravotně způsobilého se nepovažuje ani žadatel, který podle rozhodnutí soudu není plně způsobilý k právním úkonům, jakož i ten, kdo se nepodrobil lékařské prohlídce a nedoložil lékařský posudek podle věty druhé. Lékařem posuzujícím zdravotní způsobilost žadatele o osvědčení nebo jeho držitele, nejde-li o zaměstnance, se rozumí praktický lékař, u něhož je posuzovaná osoba registrována, nemá-li takového lékaře, kterýkoli jiný praktický lékař.

(4) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s použitím nebo s používáním výbušnin nebo pyrotechnických výrobků. Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti, si obvodní báňský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu17d). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Po absolvování odborného školení zakončeného úspěšným složením zkoušky vydá obvodní báňský úřad žadateli osvědčení o odborné způsobilosti s dobou platnosti 5 let. Odbornými garanty školení jsou Český báňský úřad a úřad, které ve spolupráci schvalují odbornou náplň školení a zajišťují vlastní školení. Členem zkušební komise musí být osoba pověřená úřadem. Předsedou komise je osoba pověřená Českým báňským úřadem.

(6) Obvodní báňský úřad odejme vydané osvědčení o odborné způsobilosti, jestliže osoba s odbornou způsobilostí již nesplňuje podmínky potřebné pro získání osvědčení o odborné způsobilosti podle odstavců 2 až 4.

(7) V období 3 měsíců před uplynutím doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti může držitel tohoto osvědčení požádat o prodloužení doby jeho platnosti. K žádosti přiloží nové osvědčení o zdravotní způsobilosti. Na základě této žádosti je povinen podrobit se přezkoušení formou písemného testu v rozsahu stanoveném nařízením vlády. Přezkoušení a vyhodnocení písemného testu provádí zkušební komise, která předá písemné testy s jejich vyhodnocením podepsaným zkušební komisí obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle místa bydliště žadatele. Obvodní báňský úřad v případě kladného výsledku dobu platnosti osvědčení prodlouží na dalších 5 let; v případě záporného výsledku rozhodne o tom, že platnost osvědčení zaniká.

(8) Osoby s odbornou způsobilostí jsou povinné ohlásit obvodnímu báňskému úřadu změny údajů v osvědčení o odborné způsobilosti do jednoho měsíce ode dne, kdy ke změně došlo. Obvodní báňský úřad vede v rozsahu své příslušnosti podle odstavce 2 seznam osob s odbornou způsobilostí, seznam vydaných a odejmutých osvědčení. Centrální evidenci osob s odbornou způsobilostí a vydaných a odejmutých osvědčení vede Český báňský úřad.

§ 15
Úhrady za ověřování
(1) Úkon spojený s ověřováním kontrolovaného výrobku nebo pyrotechnického výrobku (zejména vydání certifikátu, označení výrobku zkušební značkou) podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.18)

(2) Za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí se poskytuje úplata. Výši úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 16
Povinnosti kontrolovaných osob a držitele průkazu zbraně
(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen

a) před uvedením na trh nebo před vývozem předkládat kontrolované výrobky k ověřování a uvádět je na trh nebo vyvážet, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny zkušební značkou,

b) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,

c) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,

d) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad stanoví vhodný způsob označení,

e) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků.

(2) Výrobce je dále povinen

a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis,18a)

b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů, jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)

(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené zkušební značkou.

(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu,18c) je povinen

a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky, a je povinen úřadu předložit v písemné podobě postup opravy nebo úpravy střelné zbraně, pokud není dále stanoveno jinak,

b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí.

(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen používat nebo může přenechat k užívání pouze takovou stanovenou střelnou zbraň nebo takové stanovené střelivo, které jsou označené platnou zkušební značkou.

§ 16a
(1) Výrobce pyrotechnických výrobků před uvedením na trh Evropské unie je povinen

a) zařadit pyrotechnické výrobky do kategorií podle způsobu jejich použití anebo jejich účelu a úrovně nebezpečnosti včetně úrovně hladiny hluku a podle jednotlivých modulů požádat úřad o posouzení tohoto zařazení,

b) zajistit posouzení shody pyrotechnických výrobků,
 
c) poskytnout úřadu jako oznámenému subjektu pro pyrotechnické výrobky součinnost potřebnou pro posuzování jejich shody ve svých prostorách a zařízeních,

d) vydat ES prohlášení o shodě, stanoví-li tak vláda nařízením,

e) pro pyrotechnické výrobky určené pro použití ve vozidlech poskytnout uživatelům s odbornou způsobilostí na základě žádosti bezpečnostní list vypracovaný podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství18d) v jazyce, který požadují; bezpečnostní list lze poskytnout v tištěné nebo elektronické podobě podle požadavků osoby, které je určený,

f) označit každý pyrotechnický výrobek dobou použitelnosti a po provedení posouzení shody označit značkou CE a dalším označením, které stanoví vláda nařízením.

(2) Výrobce pyrotechnických výrobků je dále povinen uchovávat technickou dokumentaci a jiné písemnosti stanovené v jednotlivých postupech posuzování shody.

(3) Distributor pyrotechnických výrobků může dodávat nebo jinak zpřístupňovat jen pyrotechnické výrobky označené podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, u nichž nesmí být překročena doba jejich použitelnosti.

(4) Při dovozu pyrotechnických výrobků ze třetích zemí je dovozce pyrotechnických výrobků povinen postupovat podle zvláštního právního předpisu18e). O vydaných dovozních povoleních a uskutečněných dovozech ministerstvo poskytne úřadu potřebné informace v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem18f).

(5) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických výrobků může uvádět na trh nebo dodávat zábavní pyrotechniku kategorie 4, divadelní pyrotechniku kategorie T2 a ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2 jen osobám s odbornou způsobilostí.

(6) V případě, že výrobce pyrotechnických výrobků není usazen v členském státě Evropské unie, plní dovozce pyrotechnických výrobků povinnosti výrobce pyrotechnických výrobků podle tohoto zákona.

HLAVA III
STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ


§ 17
Správní úřad
(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní působností se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu.

(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Organizaci Úřadu upravuje statut Úřadu, který schvaluje ministerstvo.

(3) Úřad

a) provádí ověřování kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků,

b) vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí vydání certifikátu,

c) zajišťuje označování kontrolovaných výrobků zkušebními značkami,

d) provádí další odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a zkouší balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy,

e) rozhoduje o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D19b), obdrží-li stanovenou střelnou zbraň nebo stanovené střelivo k ověření, nebo na žádost,

f) provádí další činnosti stanovené zvláštními právními předpisy,19c)

g) spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům,

h) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství19d) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu,

i) posuzuje zařazení pyrotechnických výrobků do kategorií v rámci posuzování jejich shody podle § 12,

j) provádí nebo zajišťuje školení odborně způsobilých osob a schvaluje učební texty a v případě pyrotechnických výrobků spolupracuje s orgány státní báňské správy,

k) vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného právního předpisu19h) pro živnost „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba, znehodnocování a ničení střeliva“. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel o koncesi pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona19i). U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav vybavenosti v rozsahu tohoto ustanovení; při tomto ověřování se přiměřeně použije § 20 odst. 3 písm. a) až d).

(4) Úřad dále

a) plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4),

b) v souladu s předpisem Evropských společenství19e) informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o

1. postupech udělování oprávnění odborně způsobilým osobám,

2. činnosti v oblasti dozoru nad trhem a

3. nehodách způsobených pyrotechnickými výrobky; k vypracování informací o těchto nehodách poskytují úřadu roční přehledy příslušné orgány státní správy, zejména orgány ochrany veřejného zdraví, orgány Policie České republiky, orgány Hasičského záchranného sboru,

c) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně, která je předložena k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo úpravy,

d) spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,

e) organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí s odbornými činnostmi,

f) zajišťuje u kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních materiálů,

g) poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,

h) podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,

i) uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače v rámci plnění povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)

j) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí a

k) vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15).

(5) V případě zjištění protiprávního jednání19f), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů19g), úřad rozhodnutím takové jednání zakáže.

(6) Úřad vede evidenci střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin včetně potřebných pomůcek, které používá při provádění ověřování a k odborným službám.

(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo při provádění odborné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, i když přestali být zaměstnanci úřadu, a to po dobu pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, s výjimkou informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti úřadu jako orgánu dozoru.

(8) Úřad vykonává funkci oznámeného subjektu podle příslušného předpisu Evropských společenství19e) pro pyrotechnické výrobky s tím, že plní kritéria, která jsou stanovena v příloze k tomuto zákonu.

(9) Úřad předkládá ministerstvu jednou za rok zprávu o plnění kritérií stanovených v příloze k tomuto zákonu. Ministerstvo je oprávněno provést kontrolu za účelem ověření plnění těchto kritérií.

(10) Zjistí-li ministerstvo na základě kontroly, že úřad neplní kritéria uvedená v příloze k tomuto zákonu, rozhodne o přechodu plnění práv a povinností oznámeného subjektu na ministerstvo. V takovém případě může ministerstvo k zajištění plnění práv a povinností oznámeného subjektu uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která je odborně způsobilá posuzování shody provádět.

§ 18
Předkládání kontrolovaných výrobků a pyrotechnických výrobků úřadu
(1) Každý, kdo předkládá Úřadu kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky k ověřování, (dále jen "předkladatel") je povinen v písemné žádosti o ověření uvést

a) identifikační údaje o své osobě,

b) typ výrobku včetně odvozených variant s údaji

1. druh, značka, model a ráže pro střelné zbraně,

2. druh, značka a ráže pro střelivo,

3. druh a typové číslo pro pyrotechnický výrobek,

c) v případě dovozu název a sídlo výrobce,

d) druh požadované činnosti podle § 6 odst. 1, § 7, 8, 10, 11 nebo 12.

(2) K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo, včetně spotřebitelského obalu, nebo pyrotechnické výrobky označené údaji, jejichž rozsah a podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Počet kusů střeliva nebo pyrotechnických výrobků ve vzorku předkládaném k ověřování stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) K žádosti přiloží též

a) technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,

b) doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.

(4) Za poškození nebo zničení střelné zbraně, kterou Úřad převzal k provedení ověřování, odpovídá Úřad. Úřad se odpovědnosti zprostí, prokáže-li se, že ke škodě na zbrani došlo v souvislosti s vadou, kterou měla zbraň v době předložení. Při náhradě škody se postupuje podle zvláštního právního předpisu.20) Vzorky střeliva a pyrotechnických výrobků se nevracejí.

(5) Výrobce nebo dovozce je povinen na vyžádání Úřadu poskytnout další vzorky kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků, jsou-li potřebné pro jejich ověřování.

§ 19
Označování
(1) Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly úřadem ověřeny, se označují zkušebními značkami, jejichž grafickou podobu, provedení a umístění stanoví ministerstvo vyhláškou. Ministerstvo rovněž zveřejní vyhláškou grafickou podobu zkušebních značek střelných zbraní a střeliva používaných ve smluvních státech.

(2) Na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje stanovené technické požadavky při kusovém ověřování, Úřad vyrazí svou identifikační značku. Na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje stanovené technické požadavky při opakovaném kusovém ověřování, Úřad vyrazí přes dříve udělené zkušební značky nebo vedle nich písmeno "X". Identifikační značka a písmeno "X" předkladatele neopravňuje k používání a uvedení na trh takto označené stanovené střelné zbraně.
 
(3) Na žádost předkladatele, který předložil k ověřování stanovenou střelnou zbraň, bude tato zbraň Úřadem označena tak, aby nedošlo k narušení její historické či jiné hodnoty. Úřad provede označení na vhodném místě vzhledem k typu stanovené střelné zbraně.

§ 20
Kontrola
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem provádí úřad a jím pověření inspektoři úřadu, kteří se prokazují služebními průkazy. Vzor tohoto průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrola se provádí bez předchozího ohlášení.

(2) Úřad provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje při tom podle příslušného předpisu Evropských společenství19d) a v rozsahu své věcné působnosti podle zvláštních právních předpisů.

(3) Inspektoři úřadu jsou oprávněni

a) vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven kontrolovaných osob, ve kterých jsou vykonávány činnosti na úseku kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků, v souladu s bezpečnostními předpisy,

b) ověřovat totožnost kontrolovaných osob a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, poskytnutí pravdivých a úplných informací a písemná nebo ústní vysvětlení,

d) odebírat ke kontrole za náhradu vzorky kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků k posouzení souladu těchto výrobků s požadavky zákona a prováděcích právních předpisů.

(4) Za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne nejpozději do 90 dnů po posouzení úřadem náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, pokud se jí kontrolovaná osoba vzdá, nebo pokud je vzorek vrácen v nepoškozeném stavu. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o kontrolovaný výrobek nebo pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky; náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky zákona je úřad oprávněn požadovat jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona.

§ 20a
(1) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolovaný výrobek nebo pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona, zakáže jeho uvedení na trh nebo dodávání po dobu potřebnou k provedení kontroly.

(2) Inspektor úřadu na základě provedené kontroly zakáže do zjednání nápravy uvádět na trh nebo dodávat kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky zákona nebo zvláštních právních předpisů20a). Toto opatření oznámí kontrolované osobě ústně a neprodleně o něm učiní písemný záznam do kontrolního protokolu20b).

(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v kontrolním protokolu, nebo je může podat úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne seznámení s opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.
 
§ 20b
(1) V případě, že kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky nesplňují podmínky pro uvedení na trh nebo bezprostředně ohrožují bezpečnost, úřad rozhodne o zákazu další distribuce kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků.

(2) Pokud kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky mají technickou vadu a prokazatelně ohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad rozhodne o stažení těchto výrobků z trhu; opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Úřad může, pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti, současně rozhodnout o zničení výrobků nebo série výrobků nebo jiné formě znehodnocení; opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Úřad je povinen informovat včas a vhodným způsobem osoby, které mohou být vystaveny vážnému riziku vyvolanému kontrolovaným výrobkem nebo pyrotechnickým výrobkem, o tomto riziku.

§ 20c
Oznamovací povinnost
(1) Úřad je povinen oznámit ministerstvu přijetí opatření týkajícího se kontrolovaného výrobku nebo pyrotechnického výrobku v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko. Rovněž je povinen oznámit výskyt pyrotechnického výrobku opatřeného označením CE, který může ohrozit zdraví a bezpečnost osob i přesto, že je používán v souladu s určeným účelem.

(2) Informace poskytované ministerstvu musí obsahovat veškeré údaje nezbytné pro identifikaci kontrolovaného výrobku nebo pyrotechnického výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, které kontrolovaný výrobek představuje, povahu a trvání opatření přijatého úřadem a také informace o dobrovolném opatření přijatém kontrolovanou osobou.

(3) Pokud riziko může přesáhnout území České republiky, je ministerstvo povinno neprodleně informovat o výskytu takového výrobku Komisi.

(4) Obdrží-li ministerstvo od Komise informaci o přijetí opatření vůči kontrolovanému výrobku nebo pyrotechnickému výrobku anebo jejich sérii představující vážné riziko, předá tyto informace bez zbytečného odkladu úřadu k dalšímu postupu.

(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 4 se obdobně použije právní předpis upravující postup, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků20c).

§ 21
Řízení
(1) Jestliže úřad při ověřování zjistí, že kontrolované výrobky splňují stanovené technické požadavky, vydá podle povahy věci správní rozhodnutí, certifikát nebo označí výrobek zkušební značkou.

(2) Pokud Úřad na základě ověřování odmítne vydat certifikát nebo odmítne označit výrobek zkušební značkou nebo odejme certifikát, vydá o tom rozhodnutí.

(3) Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona nemá, s výjimkou řízení o ukládání pokut, odkladný účinek.

(4) Při vydání opatření podle § 20a odst. 2 se nepostupuje podle správního řádu.
 
(5) Po obdržení žádosti o ověřování kontrolovaných výrobků podle § 6, 9 nebo 12 úřad sdělí žadateli požadavky na ověřování podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů bez zbytečného odkladu a nejpozději do 90 dnů vydá certifikát nebo rozhodnutí podle povahy věci. V odůvodněných případech úřad tyto lhůty prodlouží.

(6) Pokud úřad zjistí, že kontrolovaná osoba neplní podmínky uvedené v certifikátu, rozhodne o jeho odejmutí.

§ 22
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako odborně způsobilá osoba neohlásí v rozporu s § 14a odst. 8 obvodnímu báňskému úřadu změny údajů v osvědčení o odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

(3) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 2 000 Kč. Pokuty v blokovém řízení ukládá inspektor úřadu.

§ 22a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Kontrolovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoprávněně použije zkušební značku, certifikát anebo jiný dokument vydaný úřadem podle tohoto zákona,

b) uvede na trh nebo distribuuje kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky podle § 4 odst. 1,

c) nesplní opatření podle § 20a odst. 2,

d) předvádí nebo používá na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích pyrotechnické výrobky v rozporu s § 13 odst. 1,

e) používá pyrotechnické výrobky vyrobené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení v rozporu s § 13 odst. 2, nebo

f) dodává nebo jinak poskytuje pyrotechnické výrobky osobám, které nedosáhly věkové hranice podle § 14.

(2) Výrobce, dovozce nebo vývozce se dopustí správního deliktu tím, že

a) uvede na trh nebo vyveze kontrolovaný výrobek v rozporu s § 16 odst. 1 písm. a),

b) neoznačí alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně podle § 16 odst. 1 písm. b),

c) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. c) neoznačí vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu nebo nezajistí výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky nebo o tom nevede evidenci,

d) neponechá na hlavní části zbraně, která je vyrobena z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky podle § 16 odst. 1 písm. d),
 
e) neinformuje úřad o změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků podle § 16 odst. 1 písm. e), nebo

f) uvede na trh pyrotechnický výrobek, který nesplňuje základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky stanovené nařízením vlády, v rozporu s § 4a odst. 1.

(3) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických výrobků se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 5 dodá nebo jinak zpřístupní osobě bez odborné způsobilosti zábavní pyrotechniku kategorie 4, divadelní pyrotechniku kategorie T2 nebo jiné pyrotechnické výrobky kategorie P2.

(4) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že neopatří kontrolovaný výrobek údaji podle § 16 odst. 2 písm. a).

(5) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků uváděných na trh se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 16a odst. 1 nebo 2.

(6) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 3 uvede na trh kontrolovaný výrobek, který není označený zkušební značkou.

(7) Distributor pyrotechnických výrobků se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 3 dodá nebo jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek, který není označen podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, nebo pyrotechnický výrobek, u kterého byla překročena doba jeho použitelnosti.

(8) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 16 odst. 4 písm. a) neprovede opravu nebo úpravu střelné zbraně tak, aby splňovala stanovené technické požadavky, nebo nepředloží úřadu v písemné podobě postup opravy nebo úpravy, nebo

b) nepředloží k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí podle § 16 odst. 4 písm. b).

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až d) a f), odstavce 6 nebo 7,

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 až 5,

c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f), odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 8.

§ 22b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k závažnosti správního deliktu, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
 
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby23) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu. Pokuty vybírají a vymáhají celní úřady podle zvláštního právního předpisu24), s výjimkou pokut uložených v blokovém řízení.

§ 23
Přechodná ustanovení
(1) Ověřování započatá před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

(2) Platnost certifikátů týkajících se stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva nebo pyrotechnických předmětů vydaných podle dosavadních předpisů skončí uplynutím doby, na kterou byly vydány.

(3) Stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo nebo pyrotechnické předměty označené zkušebními značkami podle dosavadních předpisů se považují za ověřené podle tohoto zákona.

§ 24
Zmocnění
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2, §
16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1.

(2) Vláda stanoví nařízením

a) základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh,

b) podrobnosti o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

(3) Dále vláda stanoví nařízením

a) druhy a kategorie pyrotechnických výrobků uváděných na trh, jejich členění a jednotlivé postupy posuzování jejich shody se základními bezpečnostními požadavky,

b) způsob opatřování pyrotechnických výrobků označením CE a dalšími označeními v závislosti na druhu a kategorii pyrotechnických výrobků, včetně způsobu označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech,

c) požadavky na dosažené vzdělání osob s odbornou způsobilostí, formu, obsah a rozsah odborného školení, organizaci výuky, zkušební řád a způsob vydávání, registrace a odebírání osvědčení o odborné způsobilosti,

d) postup zajištění posouzení shody pyrotechnických výrobků s požadavky tohoto zákona před jejich uvedením na trh.“.

ČÁST DRUHÁ
zrušena

§ 25
zrušen

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
§ 26 Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994
Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb.,
zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,
zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb.,
zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb.,
zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 158/2000 Sb.,
se mění takto:

1. V položce 30 Sazebníku správních poplatků se za písmeno b) doplňují písmena c) až g), která znějí: "c) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně 10 000,- Kč d) Ověření zbraně při kusovém ověřování 1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části 60,- Kč 2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části 100,- Kč e) Ověření zbraně při opakovaném ověřování 1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části 200,- Kč 2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části 300,- Kč f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva 10 000,- Kč g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického předmětu 10 000,- Kč ".

2. K položce 30 se doplňují poznámky č. 1 až 4, které znějí:

"Poznámky:

1. Úkony zpoplatňované podle písmen c) až g) jsou upraveny zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Za prodloužení certifikátu, za jehož vydání se vybírá poplatek podle písmen f) a g), se vybírá poplatek v poloviční výši.

3. Správní orgán zvýší sazbu poplatku podle písmene d) nebo e) této položky za kusové nebo opakované kusové ověření historické střelné zbraně na dvojnásobek.

4. Za odborné činnosti (služby) předcházející ověření střelné zbraně, střeliva nebo pyrotechnického předmětu nebo související se zkoušením střelné zbraně, střeliva, pyrotechnického předmětu, výbušného předmětu a pomůcek pro jejich používání a za zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí se vybere úplata podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.".


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST


§ 27
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.

Příloha

Minimální kritéria, která plní oznámený subjekt pro pyrotechnické výrobky _________________ *)
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.

Vybraná ustanovení novel

Čl. II zákona č. 148/2010 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Pyrotechnické výrobky pro zábavní účely tříd I a II lze uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy, nejpozději však do 3. července 2013, a to i tehdy, pokud byl vydán certifikát o typové zkoušce. Pyrotechnické výrobky pro zábavní účely tříd III a IV a pyrotechnické výrobky pro technické účely podtříd T0, T1 a T2 lze uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy, nejpozději však do 3. července 2016, a to i tehdy, pokud byl vydán certifikát o typové zkoušce.

2. Ověřování pyrotechnických výrobků započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Pyrotechnické výrobky označené zkušebními značkami podle dosavadních právních předpisů se považují za ověřené podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení o pokutách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Text s významem pro EHP).

4) Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

4a) § 21 odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

4b) Část první přílohy zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
 


předpisů, (zákon o zbraních).

4c) Část druhá přílohy zákona č. 119/2002 Sb.

5a) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění změn vyhlášených pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s. a pod č. 65/2003 Sb. m. s.

5b) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5c) Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

5d) § 16 odst. 2 písm. a) a § 31 písm. i) zákona č. 119/2002 Sb.

5e) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení.

17c) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

17d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

18a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

18b) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18c) § 31 až 40 zákona č. 119/2002 Sb.

18d) Čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice č. 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady č. 76/769/EHS a směrnic Komise č. 91/155/EHS, č. 93/67/EHS, č. 93/105/ES a č. 2000/21/ES.

18e) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18f) § 12 zákona č. 228/2005 Sb.

19a) § 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).

19b) § 3 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb.

19c) Například § 74 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb.
 
19d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

19e) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

19f) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

19g) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.

19h) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 315/2006 Sb.

19i) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20a) Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

20c) Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

23) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

24) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů