| Počítej Kalorie | Email šablony | DWN.cz | FormOffice | Formuláře ZDARMA | Rybář | VařímeRecepty.cz | Formuláře na PC | Hromadné emaily | Domácí účto | Snadné hubnutí | Pletení | Recepty doma | EET Účtenky | Omalovánky |

Zbrojní průkaz - testy

Vyhláška č.493/2002 Sb.

ze dne 14. listopadu 2002
o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 79 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen "zákon"):

Posuzování zdravotní způsobilosti k vydání
nebo platnosti zbrojního průkazu

(K § 20 odst. 6 zákona)

§ 1

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu nebo držení zbrojního průkazu skupiny D (dále jen "zdravotní způsobilost"), který je jednou z podmínek pro držení nebo nošení zbraně a střeliva podle zákona, se vydává na základě

a)
žádosti fyzické osoby o vydání zbrojního průkazu a

b)
žádosti držitele zbrojního průkazu o rozšíření skupin již vydaného zbrojního průkazu, nebo

c)
žádosti držitele zbrojního průkazu skupiny D podle § 20 odst. 2 zákona, nebo

d)
změny zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu, u kterého zjistil posuzující lékař změnu zdravotního stavu nebo nabyl důvodné podezření, že držitel trpí nemocí, vadou nebo stavem (dále jen "nemoc"), který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, (dále jen "žadatel").

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti je výsledkem lékařské prohlídky žadatele provedené posuzujícím lékařem, popřípadě klinicko psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření (dále jen "odborná vyšetření") provedených na základě vyžádání posuzujícím lékařem, pokud není dále stanoveno jinak.

§ 2

(1) Zdravotní způsobilost se posuzuje při lékařských prohlídkách
a)
vstupních, které jsou prováděny v souvislosti s vydáním zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo rozšířením,

b)
periodických, které jsou prováděny u držitelů zbrojních průkazů skupiny D jedenkrát za 30 

c)
měsíců, nebo


mimořádných, které jsou prováděny v případě

1.
zjištění nebo důvodného podezření, že v souvislosti se změnou nebo vývojem zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti, nebo

2.
kdy je platnost posudku omezena datem v něm uvedeným (§ 6 odst. 3).
 

(2) Nezbytným obsahem každé prohlídky je
a)
zjištění anamnestických údajů o zdravotním stavu žadatele s cíleným zaměřením na vyloučení nemocí, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují; nemoci, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,

b)
komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, zorného pole, rovnováhy, orientačního vyšetření neurologického a ortopedického,

c)
další potřebné odborné vyšetření v případě, že u žadatele je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, která omezuje nebo vylučuje zdravotní způsobilost žadatele; nemoci, které omezují zdravotní způsobilost a u kterých lze posudek vydat pouze za předpokladu odborného vyšetření specialistou, jsou uvedeny v příloze č. 1 částech I a II oddílech 2 této vyhlášky a

d)
odborné vyšetření vždy, pokud žadatel je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc, která omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

(3) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení a vydání doporučení pro posuzujícího lékaře ke zdravotní způsobilosti žadatele.

(4) Při vyšetření se využívají dosud zjištěné výsledky o zdravotním stavu žadatele, pokud to jejich odborný obsah a doba, která uplynula od jejich zjištění, dovoluje.

(5) V případech odborného vyšetření podle odstavce 2 písm. c) a d) vychází lékař nebo klinický psycholog provádějící toto vyšetření ze zdravotnické dokumentace posuzujícího lékaře nebo z výpisu z ní.

(6) Je-li posuzujícím lékařem lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči, který není současně praktickým lékařem, u kterého je žadatel registrován k léčebné péči, vychází při vydání posudku i z údajů uvedených ve výpisu registrujícího lékaře, který si v souvislosti s lékařskou prohlídkou žadatele vyžádá.

§ 3

(1) V případě, že jde o posudek o zdravotní způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny B, a nejde-li o žadatele, který splňuje podmínky pro držení zbrojního průkazu skupiny C, D nebo E, vyžádá si posuzující lékař vždy odborné vyšetření tělovýchovného lékaře.
 
 
(2) Tělovýchovný lékař provede odborné posouzení za účelem vydání doporučení na základě znalosti zdravotního stavu žadatele a zdravotních nároků spojených s používáním určité zbraně nebo střeliva na střelnici.

§ 4

(1) Údaje zjištěné o zdravotním stavu žadatele, výsledky a závěry vyšetření, záznamy o nemocech vylučujících nebo omezujících zdravotní způsobilost a odborná doporučení, včetně případných omezení vyplývajících ze zjištěného zdravotního stavu a doporučených nebo nezbytných kompenzačních mechanismů, jsou součástí zdravotnické dokumentace žadatele.

(2) Posuzující lékař kromě údajů podle odstavce 1 ve zdravotnické dokumentaci zřetelně vyznačí, že se jedná o osobu, která je držitelem zbrojního průkazu nebo o jeho vydání žádá, popřípadě dříve požádala a nebyla uznána jako zdravotně způsobilá. Je-li posuzujícím lékařem lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči, odešle současně zjištěné údaje registrujícímu praktickému lékaři žadatele. Uvedené informace jsou v případě změny praktického lékaře součástí písemné informace předané nově zvolenému praktickému lékaři.1)

§ 5

Za zdravotně způsobilého nelze uznat a kladný posudek nelze vydat, pokud žadatel
a)
trpí nemocemi, které zdravotní způsobilost vylučují; nemoci, které zdravotní způsobilost vylučují, jsou uvedeny v příloze č. 1 částech I a II oddílech 1 této vyhlášky, nebo

b)
není zdravotně způsobilý podle závěrů doporučení z odborných vyšetření [§ 2 odst. 2 písm. c)
a d)].


§ 6

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti žadatele, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, je vždy opatřen též podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti, který vychází z lékařské prohlídky v něm uvedené, musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu. Posudkový výrok zní: "posuzovaná osoba
a)
je zdravotně způsobilá, anebo

b)
není zdravotně způsobilá, nebo

c)
je zdravotně způsobilá s použitím příslušných zdravotnických prostředků, které jsou v posudku vždy výslovně uvedeny, nebo s doprovodem.".

(3) Platnost posudku o zdravotní způsobilosti musí být v posudku vyznačena vždy, pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje vydání zbrojního průkazu s kratší dobou platnosti, než stanoví zákon, nebo na dobu, kdy je stanoven termín periodické lékařské prohlídky [§ 2 odst. 1 písm. b)].
 
§ 7

Obsah lékárničky první pomoci

(K § 54 odst. 2 zákona)

Lékárnička pro poskytování první pomoci, kterou vybavuje provozovatel střelnice,2) obsahuje zdravotnické prostředky a léčiva uvedené v příloze č. 3.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministryně:

MUDr. Součková v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 20 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů.
2)
§ 54 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 493/2002 Sb.

ČÁST I

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin A a B

Oddíl 1

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost
1.
organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,

2.
poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované intoxikace),

3.
schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy.


Oddíl 2
 
Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost
1.
postencefalitický syndrom,

2.
poruchy duševní a poruchy chování:

a)
poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze.

Poznámka:
Posouzení eventuální způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby a je podmíněno posouzením psychiatra i psychologa,

b)
afektivní poruchy (poruchy nálady),

c)
závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení,

d)
poruchy osobnosti a chování,

e)
závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

f)
poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti:

fa)
poruchy pozornosti u déle trvající zátěže,

fb)
poruchy psychomotoriky,

fc)
poruchy v oblasti vnímání, myšlení, paměti, rozhodování,

fd)
poruchy emocí:
• sklon k patickým úzkostným reakcím,
• nezvládaná agresivita, automutilace, hostilita, destruktivita či nezvládané sebedestruktivní sklony,
• explozivita, impulzivita aj.,

fe)
poruchy sociálního přizpůsobení:
• sklon k přestupování norem, předpisů a zákonů,
• opakující se konflikty s autoritami,
• sklon k vyvolávání konfliktů s druhými aj.,

ff)
poruchy sebehodnocení: narušené schopnosti přiměřeně hodnotit své tělesné a psychické možnosti (například sebepřeceňování, silácké chování, nadměrný sklon riskovat a předvádět se aj.),

fg)
narušená schopnost řídit se v jednání principem reality a předvídat vývoj sociálních situací a důsledků vlastního jednání,
 
3.
organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,

4.
snížená úroveň intelektu,

5.
epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované, tzn. že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok nebo stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena anti-epileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku od tohoto záchvatu,

6.
nemoci neuvedené v tomto oddílu, které vzhledem ke svému charakteru omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem ke sběratelským a sportovním účelům.


ČÁST II

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin C, D a E
 
Oddíl 1

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

1.
organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,

2.
poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),
 
3.
schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

4.
mentální retardace,

5.
systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,

6.
extrapyramidové a pohybové poruchy,

7.
degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,

8.
epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,

9.
snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,

10.
poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů,

11.
nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.
 

Oddíl 2

Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

1. postencefalitický syndrom,

2. poruchy duševní a poruchy chování - viz část I oddíl 2 položka 2,

3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,

4. snížená úroveň intelektu,
  
5. nemoci nervové soustavy:

a) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,

b) onemocnění, která nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem:

• onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení,
• polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy,
 
c) epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,

6.
nemoci oka a očních adnex:

a)
jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně a
manipulaci se zbraní a střelivem,

b)
snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle oddílu 1, přičemž
jednookost se připouští, je-li na zbývajícím oku zraková ostrost 6/6 s korekcí,

7.
nemoci ucha a bradavkového výběžku:

a)
nedoslýchavost,

b)
jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.
 
Poznámka: Ve sporných případech je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření,

8.
nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 493/2002 Sb.

Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu skupiny . . . . . . . .

Jméno a příjmení posuzované osoby
datum narození
pobyt

Na základě výsledku lékařské prohlídky vstupní1) - periodické1) - mimořádné1) posuzovaná osoba

je zdravotně způsobilá1)
není zdravotně způsobilá1)
je zdravotně způsobilá za podmínky1).........................................k držení zbrojního
průkazu...........................................
 
 
Platnost posudku končí dnem.................................

datum vydání posudku a podpis posuzujícího lékaře


Poučení:
 

jmenovka lékaře
razítko zdravotnického zařízení
 

Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 1 až 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb., návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne jeho obdržení. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. Ve zdravotnickém zařízení provozovaném lékařem, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, se návrh podle předcházející věty podává tomuto lékaři.
Pokud vedoucí zdravotnického zařízení nebo lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem návrhu nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 30 dnů od jeho doručení správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení.
...........................................................

Posuzovaná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne.....................

podpis posuzované osoby

Posudek byl posuzované osobě do vlastních rukou doručen dne............................
(stvrzuje se přiloženou "dodejkou")

____________________________________________________________
1)
nehodící se škrtněte

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 493/2002 Sb.


Obsah lékárničky první pomoci
a) Obvaz hotový sterilní č. 2                                      5 ks
b) Obvaz hotový sterilní č. 3                                      5 ks
c) Obvaz hotový sterilní č. 4                                      5 ks
d) Šátek trojcípý                                                  3 ks
e) Obinadlo elastické 10 cm x 5 m                                  3 ks
f) Náplast hladká cívka 2,5 cm a 5 cm x 5 m                        2 ks
g) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm                               12 ks
h) Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm                           3 ks
i) Dezinfekční roztok ve spreji nebo s mechanickým rozprašovačem   1 ks
j) Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm                             3 ks
k) Rouška resuscitační                                             1 ks
l) Rouška PVC 20 cm x 20 cm                                        2 ks
m) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu                 2 ks
n) Nůžky                                                           1 ks