| Email šablony | Formuláře ZDARMA | Domácí účto | Recepty doma | Formuláře na PC | Pletení | Omalovánky | VařímeRecepty.cz | Hromadné emaily | DWN.cz | Počítej Kalorie | Snadné hubnutí | EET Účtenky | FormOffice | Rybář |

Zbrojní průkaz - testy

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie předpis č. 369/2002 Sb.

Obsah
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2, § 3 - Postup při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
§ 4 - Účinnost


369/2002 Sb.
VYHLÁŠKA


Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 26. července 2002,

kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "Úřad"), který v pochybnostech rozhoduje o zařazování typu střelné zbraně (dále jen "zbraň") nebo střeliva do příslušné kategorie.

Postup při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
§ 2
(1) Úřad na základě žádosti toho, kdo v pochybnostech požaduje zařazení typu zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie, (dále jen "žadatel") zahájí řízení, v němž rozhodne o zařazení typu zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie podle § 3 až 7 zákona. Žádost obsahuje

a) identifikační údaje žadatele (jméno a příjmení, trvalý pobyt u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),


b) údaje o zbrani (druh, značka výrobce, model, ráže, výrobní číslo, pokud je žadateli známo) a její popis,

c) údaje o střelivu (druh, značka výrobce, ráže) a jeho popis,

d) důvod předložení žádosti.

(2) Žadatel k žádosti přiloží

a) zbraň nebo střelivo, které mají být zařazeny do kategorie, pokud rozměry nebo hmotnost dovolují jejich přiložení, jinak sdělí místo jejich uložení a zajistí přístup zaměstnanců Úřadu ke zbrani nebo střelivu a

b) technickou, výkresovou, propagační, reklamní nebo jinou dokumentaci ke zbraním nebo střelivu podle písmene a), je-li k dispozici.

§ 3
(1) Při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie vychází Úřad z technických kritérií stanovených v § 3 až 7 zákona a v příloze zákona a dále zejména z

a) dovoleného výrobního provedení zbraně nebo střeliva,
b) funkčních a střeleckých charakteristik zbraně,
c) vzhledu zbraně,
d) roku vývoje nebo výroby zbraně,
e) celkové délky zbraně,
f) počtu nábojů v podávacím ústrojí zbraně,
g) dosažené kinetické energie střely na ústí hlavně,
h) napínací síly u mechanické zbraně,
i) funkčního principu doplňku zbraně,
j) druhu zápalu střeliva,

k) použitého střeliva ve zbrani,

l) druhu střely v náboji.

(2) Úřad posoudí typ předložené zbraně nebo střeliva podle hledisek uvedených v odstavci 1 a vydá rozhodnutí o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie.

(3) Rozhodnutí o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zasílá Úřad též Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezidiu České republiky. Úřad rozhodnutí zveřejňuje na své adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.